Kennisblog

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dwingt DGA tot actie 13-3-2023
  
Sinds begin dit jaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Volgens deze wet mag je als DGA samen met je partner maximaal 700.000 euro onbelast lenen van je eigen vennootschap(pen), ook al staan hier zakelijke zekerheden en condities tegenover. Een uitzondering geldt voor de financiering van je eigen woning. Heel wat DGA’s zijn echter een dergelijke lening bij de eigen vennootschap aangegaan om  - vaak als pensioenvoorziening - een Box-3 onroerend goed belegging aan te gaan. Is die lening boven de 700.000 euro, dan heb je door de nieuwe wet als DGA alle reden om in actie te komen. In deze blog lees je wat je kunt doen.

Als je samen met je partner meer dan 700.000 euro leent van je eigen vennootschap(pen), dan wordt vanaf 2023 het meerdere gezien als een (netto!) dividenduitkering en belast met 26,9 procent dividendbelasting. Vanaf 2024 wijzigt dit tarief: dan moet over de eerste 67.000 euro 24,5%, maar boven het meerdere zelfs 31% worden betaald. Voor elke 100.000 euro die je extra leent moet dus 45.000 euro belasting worden betaald! 
Lees verder...
Wat je als ondernemer moet weten over schijnzelfstandigheid 6-2-2023
  

In de zorg, de bouw en in tal van andere sectoren werken ondernemers vaak met zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Maar niet zelden is er sprake van schijnzelfstandigheid: de zzp’er lijkt zelfstandig, maar de arbeidsrelatie heeft alle schijn van een dienstverband. Volgens de uitleg van de Hoge Raad gelden dan ook de wettelijke rechten en plichten die horen bij een dienstverband. En dat kan zowel voor de zzp’er als voor diens opdrachtgever ongewenste (financiële) gevolgen hebben. Werk je als ondernemer veel met zzp’ers? In deze blog lees je waar je op moet letten.

Dienstverband

Een dienstverband is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Dat is volgens de wet een overeenkomst waarin een werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon en gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Uit deze definitie blijken de drie belangrijkste aspecten van een arbeidsovereenkomst: er moet sprake zijn van arbeid, loon en een gezagsverhouding.
Lees verder...
People, Planet, P…..? 18-1-2023
  
Bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden extra gewaardeerd door klanten, leveranciers en investeerders. People, Planet en Profit vormde lange tijd het uitgangspunt voor deze manier van ondernemen. Maar de interpretatie van het begrip profit beperkte zich veelal tot ‘bedrijfswinst’. De oorspronkelijke betekenis, namelijk de waarde die bedrijven toevoegen aan de maatschappij, bleef vaak buiten beschouwing. Tegenwoordig zien we een verandering: het begrip profit is verschoven van prosperity (welvaart) naar purpose (doel).

De juiste balans tussen People, Planet en Profit (triple P) in de bedrijfsvoering vormt al geruime tijd de basis voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De zogenaamde ‘triple bottom line’ theorie (John Elkington, 1994) was een reactie op het groeiende besef dat de focus op winst op korte termijn, onvoorziene kosten veroorzaakt op de lange termijn. Hoewel winst maken voor bedrijven nog steeds een voorwaarde is om te kunnen voortbestaan, bepalen de inzichten vanuit People en Planet steeds meer de voorwaarden waaronder die winst kan en mag worden gemaakt. 
Lees verder...
De vrijstelling eigenwoningschenking heeft z’n langste tijd gehad 15-11-2022
 
In 2023 wordt de vrijstelling voor de eigenwoningschenking verlaagd van 106.671 naar 28.947 euro om vervolgens in 2024 geheel te worden geschrapt. Overweeg je een eigenwoningschenking? Dan is het dus zaak daar niet te lang meer mee te wachten. Wat de vrijstelling voor de eigenwoningschenking inhoudt en wat je kunt doen om die niet mis te lopen, lees je in deze blog.
De vrijstelling voor de eigenwoningschenking bestaat al een aantal jaren en er wordt veel gebruik van gemaakt. Het houdt in dat je iemand belastingvrij een bedrag van 106.671 euro kunt schenken. Dit bedrag moet dan worden besteed aan een eigen woning. Bijvoorbeeld door er een eigen woning mee te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek.
 
Lees verder...
Ben jij als dga voorbereid op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap? 18-10-2022
 

 De Tweede Kamer heeft op 13 september 2022 het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen. De maatregel geldt per 2023. Zoals de naam al suggereert is de wet bedoeld om bovenmatig lenen van de eigen bv door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) aan banden te leggen. Want, zo is de redenering, lenen van de bv mondt te vaak uit in belastingontwijking. Wat deze maatregel voor jou als dga betekent en wat je kunt doen lees je in deze blog. 
Lees verder...
Wat je moet weten over de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 6-9-2022
  
In 2019 is de Europese Richtlijn 'Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de EU' in werking getreden. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten en heeft als doel om arbeidsvoorwaarden te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. Per 1 augustus 2022 is de betreffende regelgeving in Nederland van kracht geworden. In deze blog vind je enkele belangrijke onderwerpen op een rij, voorzien van een aantal praktische tips.
Lees verder...
Zijn MKB-ondernemers gebaat bij een goede Raad? 26-7-2022
  

Waar grote ondernemingen vaak met advies terzijde worden gestaan door een Raad van Commissarissen, staan veel MKB-ondernemers meestal alleen met hun vraagstukken. Je kunt immers niet al je vragen met je personeel bespreken. Dat neemt niet weg dat je als ondernemer soms wel degelijk behoefte hebt aan een klankbord. Aan iemand die je scherp houdt en je helpt om kansen te zien en te benutten. Iemand die je kortom helpt bij het bereiken van je ondernemersdoel. Maar wie kan die rol vervullen?
Lees verder...
Betekenisvol groeien 2-7-2022
 

Groei en winstmaximalisatie staan voor veel bedrijven in het MKB op één. Tegelijkertijd zijn deze bedrijven vaak actief in markten waarin partijen elkaar op leven en dood beconcurreren met inwisselbare producten en diensten waarmee wordt 'ingespeeld op de klantvraag'. En dat heeft voor alle marktpartijen onvermijdelijk precies het tegenovergestelde resultaat: uitholling van de winstmarges en een kwetsbare marktpositie. Hoe organisaties kunnen ontsnappen uit deze 'ratrace' lees je in deze blog.
Lees verder...
Maak van belastingschuld een achtergestelde lening 13-6-2022
  
Om voor ondernemers de financiële lasten door de coronaperiode te verlichten, heeft de Belastingdienst een aantal tijdelijke regelingen in het leven geroepen. Betalingsuitstel van belastingen is er daar een van. Ondernemers die daar gebruik van hebben gemaakt, hebben een schuld opgebouwd. Die schuld is echter voor banken reden om extra terughoudend te zijn met het verstrekken van een financiering aan de betreffende bedrijven. Daardoor dreigen veel, ook gezonde en op zichzelf kredietwaardige, bedrijven in hun ontwikkeling te worden belemmerd en mogelijk alsnog kopje onder te gaan. Kan dat niet anders?
Lees verder...
Hoe bescherm je jouw merk? 9-5-2022
  
Ben je ondernemer en kom je met een nieuwe naam voor jouw product of jouw bedrijf? Dan kun je  jouw merk beschermen door het te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daar kun je ook laten onderzoeken of de door jou bedachte naam of het beeldmerk nog beschikbaar is. Daar doe je verstandig aan, want als je een naam of beeldmerk gaat gebruiken dat hetzelfde is of dat lijkt op dat van een ander dan kan die ander je sommeren daarmee te stoppen en als je dat niet doet, naar de rechter stappen. 
Lees verder...
Het studiekostenbeding gaat op de schop 5-4-2022
  

De arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de EU verbeteren, en werknemers minimumrechten geven in het kader van scholing. Dat is het doel van de Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 1 augustus van kracht wordt. Onderdeel van de richtlijn is dat bepaalde scholing kosteloos moet worden aangeboden door de werkgever. En daarmee heeft het studiekostenbeding in de huidige vorm zijn langste tijd gehad. 
Lees verder...