Cybersecurity voor MKB bedrijven – geen optie, maar keiharde noodzaak 14-11-2023


Een succesvolle cyberaanval heeft vaak ernstige gevolgen: van hoge kosten voor schadeherstel tot en met reputatieschade en verlies van klanten. En hoewel over het algemeen alleen grootschalige hacks en datalekken de krant halen, zijn het vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die een aantrekkelijk doelwit vormen voor cybercriminelen. Dat je als MKB-ondernemer maatregelen neemt en investeert in beveiligingsinfrastructuur om je bedrijf te beschermen tegen cyberdreigingen is in het hedendaagse digitale tijdperk dus van vitaal belang.

Hackers zijn zich ervan bewust dat kleine en middelgrote bedrijven vaak niet dezelfde beveiligingsmaatregelen en budgetten hebben als grote ondernemingen. Dit maakt hen tot gemakkelijke slachtoffers. En de gevolgen van een geslaagde cyberaanval zijn groot, variërend van verstoring van de bedrijfsvoering en operationele stilstand tot en met aanzienlijke kosten en juridische problemen. Om je bedrijf beter te beschermen tegen cyberdreigingen moet je als ondernemer stappen nemen om de internetbeveiliging van je bedrijf te versterken: 

Lees verder...
Hét Kennisnetwerk neemt het thema bedrijfsopvolging onder de loep 6-11-2023


Terwijl de herfst met regen en wind van zich liet horen, verzamelden zich in restaurant Charlie in Schaijk de gasten van Hét Kennisnetwerk voor de najaarseditie van Het Kennisdiner. Onder het genot van een welkomstdrankje en smaakvol gepresenteerde amuses werden er handen geschud en werd er kennisgemaakt. Het was het begin van een avond kennis delen en culinair genieten. En van geanimeerde gesprekken over tal van zakelijke en persoonlijke aangelegenheden.

Lees verder...
Wie krijgt het in jouw bv voor het zeggen als jij (tijdelijk) wegvalt? 10-10-2023


Ondernemen is vooruitzien. En vooruitzien betekent ook: nadenken over wat er met je onderneming gebeurt als jij als DGA/bestuurder, al dan niet tijdelijk, wegvalt. Wie vervult dan jouw functie? Wie heeft dan de bevoegdheid om de zaken te regelen? In de praktijk blijkt dit vaak niet of niet goed te zijn geregeld. En dat kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je onderneming. Door nu een paar eenvoudige maatregelen te treffen voorkom je problemen.

Certificeren van aandelen
Een veel gebruikte maatregel om de continuïteit van je onderneming zeker te stellen als jij om welke reden dan ook uitvalt, is het certificeren van aandelen. Wat je dan feitelijk doet is het splitsen van de twee rechten die verbonden zijn aan aandelen, te weten het recht op zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht) en het recht op een deel van de winst (in de vorm van uitkering van dividend).

Lees verder...
Wat betekent de rentestijging voor jouw bedrijf? 5-9-2023


Om de torenhoge inflatie in de eurozone te beteugelen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in de afgelopen periode de rente stapsgewijs verhoogd. Sinds vorige zomer zijn we zo van een negatieve rente naar het hoogste rentepeil in dik 20 jaar gegaan. Aangezien de rentetarieven een essentiële factor vormen binnen de economie, is verandering van de tarieven direct van invloed op de bedrijfsactiviteiten, financiering, investeringsbeslissingen en winstgevendheid van bedrijven in alle sectoren. Wat betekent de actuele rentestijging voor jouw bedrijf? 
De huidige inflatie is het gevolg van de snel stijgende energie- en grondstoffenprijzen tijdens de economische heropleving na de coronacrisis. Die ontwikkeling werd nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. De hoge energieprijzen hebben vervolgens ook een prijsverhoging van andere producten en diensten in gang gezet. Een hogere rente nu, maakt geld lenen duurder. Daardoor gaan mensen minder consumeren en zijn bedrijven minder geneigd om geld te lenen om investeringen te doen. Zo koelt de economie af en wordt de inflatie getemperd, althans dat is de gedachte. De keerzijde van dat beleid is echter dat de economie (te) snel vertraagt en zelfs krimpt. In dat geval dreigt een recessie.
Lees verder...
Lopen leden van de Raad van Toezicht onnodige aansprakelijkheidsrisico’s? 22-8-2023

Goed bestuur en toezicht zijn essentieel voor het goed functioneren van een organisatie. Daarom hebben veel bedrijven bijvoorbeeld een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht. Nu de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) sinds juli vorig jaar van kracht is, is het ook voor verenigingen en stichtingen formeel mogelijk een dergelijk orgaan in te stellen. De WBTR  bepaalt wat de taak van toezichthouders of commissarissen is, maar kent ook een strenge aansprakelijkheidsnorm. In deze blog leg ik uit wat dat betekent voor wie als vrijwilliger zitting heeft in zo’n raad van een vereniging of stichting. Én hoe je een aansprakelijkheidsclaim kunt voorkomen.

Verenigingen en stichtingen hebben gemeen dat ze een specifiek - vaak ideëel - doel hebben en dat er veel vrijwilligers betrokken zijn. Dat betekent ook dat de bestuurders meestal geen professional zijn en dat het toezicht vaak wordt uitgeoefend door vrijwilligers (leden van de vereniging), die vaak niet deskundig zijn. Maar bij het besturen van een vereniging of stichting komt tegenwoordig steeds meer kijken. Denk aan administratie, huisvesting, overeenkomsten, verduurzaming, inflatie, toekomstbestendigheid, nieuwe wetgeving, etc. Daarom kan het verstandig zijn om een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht in te stellen die het bestuur adviseert en toezicht houdt op het beleid van het bestuur.
Lees verder...
Waarom MKB-ondernemers kiezen voor een trusted business partner 5-7-2023

Als ondernemer ben je uitstekend geïnformeerd over marktontwikkelingen en de positie van je bedrijf. Je weet wat ondernemen is. Maar de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. En daardoor wordt de besluitvorming die nodig is om de continuïteit en ontwikkeling van je onderneming te waarborgen steeds complexer. Daarom kiezen steeds meer MKB-ondernemers voor ondersteuning van een professional bij die complexe vraagstukken.

Professionals die een waardevolle bijdrage leveren bij het nemen van strategische beslissingen en het bevorderen van groei, kunnen dat doen in de rol van trusted advisor of in de rol van trusted business partner. Een trusted advisor levert vooral specifieke expertise voor een bepaald project of vraagstuk. De trusted business partner verdiept zich in de ondernemer en zijn bedrijf en voegt kennis en ervaring toe aan besluiten die genomen moeten worden. Afhankelijk van de behoeften van de organisatie op dat moment kunnen beiden waardevol zijn.
Lees verder...
Veilig werken in de cloud: hoe kun je je (bedrijfs)gegevens beschermen? 5-6-2023

Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van de cloud om hun gegevens op te slaan en hun werkprocessen te verbeteren. Cloud computing biedt veel voordelen, zoals flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparing. Maar het brengt ook risico's met zich mee, vooral op het gebied van beveiliging en privacy. Je kunt zelf veel doen om de risico’s te beperken. In deze blog bespreken we vijf maatregelen die je kunt nemen om veilig te werken in de cloud.

Als je data in de cloud staan kun je altijd en overal gemakkelijk bij je bestanden. Of je nou op je pc, laptop, tablet of smartphone werkt; dat maakt niet uit. Je gegevens zijn veilig zijn opgeborgen en bovendien bespaar je veel ruimte op je eigen devices. Cloud computing biedt kortom veel voordelen. En dat is meteen een valkuil, want in je enthousiasme over de voordelen zou je de risico’s over het hoofd kunnen zien. Om 100% te kunnen profiteren van de voordelen en geen onnodige risico’s te lopen zijn de volgende zaken van belang:
Lees verder...
Belastingrente over vennootschapsbelasting - voorkomen is beter dan genezen 25-4-2023
  
Als de Belastingdienst een aanslag niet op tijd kan vaststellen, betaal je belastingrente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen. Momenteel is het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) 8%, maar dat stijgt mogelijk naar 10,5%. De rekening kan dus aardig oplopen. Maar als je op tijd aangifte doet óf alvast een voorlopige aanslag vraagt, betaal je geen belastingrente. Hoe en wat lees je in deze blog.

De VPB die je verschuldigd bent, bouwt zich gedurende het boekjaar op. Maar praktisch gezien is deze belastingschuld pas inbaar na het einde van dat boekjaar. Daarom berekent de Belastingdienst belastingrente. Je betaalt belastingrente als de Belastingdienst je een aanslag VPB oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Als je boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, dan geldt voor 2022 dat de berekening van belastingrente start op 1 juli 2023. 
Lees verder...
Minder erfbelasting over je nalatenschap, hoe regel je dat als ondernemer? 3-4-2023
  
Stel, je bent ondernemer (m/v), je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap en je hebt kinderen. Dan brengt het wettelijk erfrecht mee dat bij jouw overlijden je partner (m/v) - de zogenoemde langstlevende - het eigendom erft van alle bezittingen en schulden die je nalaat. Dus ook het eigendom van de onderneming. Je kinderen daarentegen erven een geldvordering op je partner die niet opeisbaar is zolang je partner leeft. En daar ontstaat voor hen een fiscaal nadeel. Hoe zit dat? En is er een oplossing?

Eigendom versus vordering
Het zit zo: je partner erft met het eigendom van de onderneming ook het ondernemingsvermogen. En dat valt onder de zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. Door de BOR is, onder bepaalde voorwaarden, de waarde van de onderneming (of een belangrijk deel ervan) niet belast met erfbelasting. Je kinderen daarentegen erven niet het eigendom, maar een vordering. Daardoor kunnen zij niet van de BOR profiteren. Sterker: er is over de waarde van de vordering die ze erven meteen al bij jouw overlijden erfbelasting verschuldigd. En dat terwijl de vordering pas opeisbaar wordt als je partner overlijdt.
Lees verder...
De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dwingt DGA tot actie 13-3-2023
  
Sinds begin dit jaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Volgens deze wet mag je als DGA samen met je partner maximaal 700.000 euro onbelast lenen van je eigen vennootschap(pen), ook al staan hier zakelijke zekerheden en condities tegenover. Een uitzondering geldt voor de financiering van je eigen woning. Heel wat DGA’s zijn echter een dergelijke lening bij de eigen vennootschap aangegaan om  - vaak als pensioenvoorziening - een Box-3 onroerend goed belegging aan te gaan. Is die lening boven de 700.000 euro, dan heb je door de nieuwe wet als DGA alle reden om in actie te komen. In deze blog lees je wat je kunt doen.
Lees verder...
Wat je als ondernemer moet weten over schijnzelfstandigheid 6-2-2023
  

In de zorg, de bouw en in tal van andere sectoren werken ondernemers vaak met zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Maar niet zelden is er sprake van schijnzelfstandigheid: de zzp’er lijkt zelfstandig, maar de arbeidsrelatie heeft alle schijn van een dienstverband. Volgens de uitleg van de Hoge Raad gelden dan ook de wettelijke rechten en plichten die horen bij een dienstverband. En dat kan zowel voor de zzp’er als voor diens opdrachtgever ongewenste (financiële) gevolgen hebben. Werk je als ondernemer veel met zzp’ers? In deze blog lees je waar je op moet letten. 
Lees verder...
People, Planet, P…..? 18-1-2023
  
Bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden extra gewaardeerd door klanten, leveranciers en investeerders. People, Planet en Profit vormde lange tijd het uitgangspunt voor deze manier van ondernemen. Maar de interpretatie van het begrip profit beperkte zich veelal tot ‘bedrijfswinst’. De oorspronkelijke betekenis, namelijk de waarde die bedrijven toevoegen aan de maatschappij, bleef vaak buiten beschouwing. Tegenwoordig zien we een verandering: het begrip profit is verschoven van prosperity (welvaart) naar purpose (doel).

De juiste balans tussen People, Planet en Profit (triple P) in de bedrijfsvoering vormt al geruime tijd de basis voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De zogenaamde ‘triple bottom line’ theorie (John Elkington, 1994) was een reactie op het groeiende besef dat de focus op winst op korte termijn, onvoorziene kosten veroorzaakt op de lange termijn. Hoewel winst maken voor bedrijven nog steeds een voorwaarde is om te kunnen voortbestaan, bepalen de inzichten vanuit People en Planet steeds meer de voorwaarden waaronder die winst kan en mag worden gemaakt. 
Lees verder...