Kennisblog

Hoe en waar krijg je als MKB-ondernemer tegenwoordig nog financiering voor je plannen?

donderdag 23 januari 2020
  
De Nederlandse economie draait bovengemiddeld goed. Daardoor is de vraag naar kapitaal groot. Maar sinds 2013 is de financiering door banken met 19 miljard euro afgenomen. Zie daar de financieringskloof; het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van bancair krediet. Deze kloof heeft een negatieve invloed op het MKB-ondernemerschap en zet uiteindelijk ook een rem op de economische groei. Hoe komt het dat je als MKB’er zo moeilijk aan bancaire financiering komt en hoe los je dat op?
 

Strengere regels
Sinds de financiële crisis en in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hanteren banken strengere regels voor het verstrekken van financiering. Risicobeheersing is prioriteit geworden. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag wordt vooral getoetst op formele richtlijnen. Men kijkt naar kengetallen en zekerheden en steeds minder naar de inhoud van de betreffende casus. De persoonlijke inschatting van het ondernemerschap door de betreffende bankier is van ondergeschikt belang geworden. Dat levert een rigide ‘afvink-cultuur’ op waarin de afstand tussen klant en financier flink is gegroeid en een ‘kloppend dossier’ het ultieme doel is.   

Onpersoonlijke relatie

De afstand tussen klant en financier wordt nog verder vergroot door centralisering en digitalisering. Doordat het aantal lokale kantoren van banken wordt teruggedrongen en processen verder worden geautomatiseerd, verloopt het contact met de lokale ondernemer steeds moeizamer en wordt de relatie onpersoonlijker. Waar de toekenning van financiering voorheen was gebaseerd op een zorgvuldig opgebouwd contact met de ondernemer, op een rationele toepassing van subjectieve factoren, wordt tegenwoordig op volkomen onpersoonlijke basis een dossier gemaakt.

Gezakt

Dat levert een paradoxale situatie op: banken zijn, op grond van de eerder genoemde Wwft, verplicht volgens het ken-uw-klant-principe te werken en Customer Due Diligence-beleid te voeren (zie blog juli 2019), terwijl zij meer dan ooit van hun klanten zijn vervreemd. Daar komt bij dat in Nederland de bancaire zakelijke kredietverlening voor 90% in handen is van slechts een drietal grootbanken. Hierop wordt toezicht gehouden door een sterk verambtelijkt orgaan als De Nederlandsche Bank.  Er is dus voor MKB-ondernemers ook nog eens weinig te kiezen. Niet verwonderlijk dat Nederland in tien jaar tijd is gezakt van plaats 26 naar nummer 42 in de 'Ease of Doing Business Index' van de Wereldbank. 

Stagnering
Hoewel Nederlandse mkb'ers behoren tot de gezondste van de hele eurozone, hebben zij veel moeite om bancaire financieringen voor hun bedrijf aan te trekken. De gevolgen laten zich raden: plannen gaan niet door, innovaties krijgen minder kans, de ontwikkeling van de onderneming stagneert en het bedrijf komt op achterstand ten opzichte van goed gekapitaliseerde bedrijven die in staat zijn om nieuwe projecten vanuit de kasstroom te financieren. En omdat het MKB de ruggengraat vormt van de economie, betekent stagnering bij deze bedrijven op termijn ook een rem op economische groei.

Alternatieve financieringsvormen

Niet zelden zoeken MKB’ers daarom alternatieve financieringsvormen (het blijven per slot van rekening ondernemers, nietwaar?), bijvoorbeeld in de familiesfeer, speciaal opgerichte financieringsfondsen of bij particuliere geldgevers die op zoek zijn naar een beter rendement op hun liquiditeiten. Dit is echter niet zonder risico omdat dit soort financiers soms zijn gespeend van bancaire kennis en dus aan de andere kant van het spectrum staan van de overgereguleerde banken.

Twee opties
Als je als MKB-ondernemer tegenwoordig financiering voor je plannen wilt zijn er grofweg twee opties: alternatieve, niet-bancaire financiering (nota bene soms door banken zelf ontwikkeld) of een zeer zorgvuldig voorbereide financieringsaanvraag indienen bij een reguliere bank. Onder ‘zorgvuldig’ wordt in dit verband verstaan: ervoor zorgen dat de aanvraag past binnen het ‘afvink-stramien’ van de bank. In feite is dit het opnieuw modelleren van je businessplan, maar nu specifiek toegeschreven naar de bank. Voor beide opties is het raadzaam om een deskundige in de arm te nemen. Iemand die je helpt de haalbaarheid van je plannen in te schatten en indien nodig kan her-modelleren, die weet welke aanbieders van niet-bancaire financieringen naïeve particuliere financiers of juist cowboys zijn en die exact weet hoe jouw financieringsaanvraag de meeste kans van slagen maakt.

John Verheijen

0412 692 565

john.verheijen@straefin.nl  
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn